Lahican şəhrıstoni cımə nımoji xutbəon...

taleshi radio 1 views
Lahican şəhrıstoni cımə İmom, Huccətul İslom Doktor Suleymani, zinə cımə nımoji xotbəonku baxşonədə bə İron və Azərbaycan Respublika oxonə təhəvulaton işorəş karde iyən votışe: məntəğədə qıləy yolə ğumari şoydimon iyən Azərbaycan Respublika ğumar kardedə.

Huccətul İslom Doktor Suleymani, Şəmsi 1395 minnə sorədə bə Azərbaycan Respublika prezident de İslomiyə İnğilobi Yolə Rəhbəri vindemon işorəş karde iyən votışe: həmonə vindemonədə, İslomiyə İnğilobi Yolə Rəhbər hamiyəş be: “Azərbaycan Respublika dıvlət bəpe ıştə milləti mənafe cəhəto və de çəvon hisson bə ico bey xoto, ıştə həmmə cəhdon əncom bıdə”.

Lahicani Cımə İmom ijən bə ım kişvəri 85 faiz şiəyon işorəş karde iyən votışe: Azərbaycan Respublika, yolə jenon, mırdon və alimon soybe ki bəzi çəvonku de komoniston canqədə şəhid bıən, iyən islomiyə inğilob bə ım millət tojə rofış do.

Huccətul İslom Doktor Suleymani ijən Azərbaycan Respublikaədə bıə sionist rejimi rəftoron vey bevəc zıneydə və votışe: Azərbaycan Respublikaədə plan əkəş, sionist rejime. Im rejim de Boku siyasi və mədəni əloğəonku sui-istifodə kardey vositə, ım kişvəri həmmə koon rəhbəri kardey holədəy, və pidəşe şiə xalisə etığadon bəştə səmti əvəz ko.

Doktor Suleymani həmçınin bə sioniston nəhsə hədəfon oşko bey işorə və əlovəş karde: sioniston pidəşone Azərbaycan Respublika bənə Ukrayna kişvəri konəvəz bıkon ta İron bə Azərbaycan Respublika həmlə ko, bə çəy xotoe ki israilədə Azərbaycan Respublika səforətxonə əktiv bıə və Boku və co məntəğəonədə, sioniston hərəkətoni əncom doey holədən, əmmo Tehroni rabitəon de Azərbaycan Respublika bə bıvə və dusti əsose və bə ım əloğəon bəfodore.

Lahicani Cımə İmom həmçınin bə Buko hakimon işorəş karde iyən votışe: ehanə ğəror bıbu şımə de sionist rejimi himoyə çərçivədə qıləy səhv ya şəytoniyə ko əncom bıdon, bə Sepah iyən Bəsic ehtiyocış ni, və Azərbaycan Respublika millət ım dıvləti nəfəsi ğət bəkan.

Huccətul İslom Doktor Suleymani ıştə cımə nımoji xotbəon oxoədə tojədən de Azərbaycan Respublika prezident bə İslomiyə İnğilobi Yolə Rəhbəri vindemon işorəş karde və votışe: həmonə vindemonədə İslomiyə İnğilobi Yolə Rəhbər bə İlham Əliyev vottəş be: “2 qılə kişvəri miyono iğtisodi rabitəon vey kamə səthədəy, və bəpe ım rabitəon 20 bərobər və hətto ımiku həm vey bıbu” əmmo jıqo nıbıə və həminə məsələ bois bıə sioniston bə ım kişvər varid bıbun və həmmə koon ıştə dastədə bıqəton, boçi ki Azərbaycan Respublika bənə fəğırə kişvəre və bə həminə iğtisodi rabitəon ehtiyocışe. əmmo ehanə dəvardə soronədə, İron və Azərbaycan Respublika miyono iğtisodi rabitəon zumand bıə be, ımruj Boku koon bə sionist rejimi dastədə nıbe.

Add Comments