Fələstinı faciə əsosə cinayətkar ğərbiyə devləton və çəvon şəytoniyə siyasətonin.

taleshi radio 4 views
İslami inğilabi yolə rəhbəri Fələstinı məmləkəti ğəsb karde faciə yoliyəti bə yod dəğandeədə və sionistiyə xərçənq noxəşəti təşkil be həxədə votışe: Fələstinı ğəsb karde faciə əsosə cinayətkar ğərbiyə devləton və çəvon şəytoniyə siyasəton bən.

İslami inğilabi yolə rəhbəri Fələstinı məmləkəti ğəsb karde faciə yoliyəti bə yod dəğandeədə və sionistiyə xərçənq noxəşəti təşkil be həxədə votışe: Fələstinı ğəsb karde faciə əsosə cinayətkar ğərbiyə devləton və çəvon şəytoniyə siyasəton bən.

İslami inğilabi yolə rəhbə Həzrət Ayətullah Xamenei ımruj,de Ğuds beynəlxalğə ruji mınosibəti votışe: İronədə islamiyə inğilabi təşkil beədə,Fələstinı roədə mubarizə bardeyu qıləy tojə fəsl obə və əlavəş karde 1 minnə ğədəmonku  yəni sionistiyə uzvon beğande,desbə hevojə səthədə siyasiyə fəaliyəton,həmə qılə məntəğə həmmə vıronədə bə muğavimət cəhbə icod be və məsələ həlliyu dılonədə bə ommid bois be.

İslami inğilabi yolə rəhbəri işarəş karde ki ımruj mığavimət cəhbə bə zumandəti və ommidvarəti tərəf iyən zumandə uzvon cəzb karde tərəf şedə və bərəks zılm və kıfr iyən istikbar ruj bə ruj,təyli və nakonəsə məyus və zəif bedə və əlavəş karde çı idda ruşinə nışonə ıme ki sionistə hərbiçion ki ruji məğlub nıbə silahinə ğıvvə və bənə bərğ  hisob omedə be ımruj,Livan və Ğəzzədə milləti tərəfo təşkil bə mubarizə əkə ğıvvon vədə bə domo okıriye məcbur mandə və bə məğlubiyət etiraf kardedə.

Jıqo qıləy şərayetəndə mubarizə meydon de şiddəti ciddiy və əvəz bənine və daimiyə sorətədə bə muğət be ehtiyoci heste və ım mubarizə mevzo ve muhim,tale təin əkə iyən həyati heste.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe: istikbar və sioniston kəlanə siyasət,mıslmonə ictimaiyəton zehnədə Fələstinı  məsələ yoddə bekardeye və votışe: həmməysə təciliyə vəzifə ım xəbisə hərəkəti vədə mubarizə bardeye  ki deşmeni siyasi və mədəniyə muzdoron dastədə islamiyə məmləkətonədə əncom bedə.

Add Comments