Çe Az.R iğtisadiyyat monopolistonku xilas bıe zınedəni.

taleshi radio 1 views
Çe Az.R iğtisadiyyat monopolistonku xilas bıe zınedəni.

Az.R iğtisadiyyat çe monopoliston ihisarədə bıe dəvom kardedə. Prezident İlham Əliyevi elan kardə islahaton bı sahədə bə pozitiv inkişafi səbəb nıbe. Bı barədə iğtisadşunas Nemət Əliyev “Azadlıq.info" saytədə nıvıştedə ki, ımsornə yanvariku tosə aprelə manqi arədə Respublikadə ərzaği ğıymət bə ponə sori muvafiğə devri nisbətədə 5,4% ros bıə. Rusiyadə isə bohoçiəti 2,4% bıə , ımən çe Azərbaycanisə 2 kərəsən vey sarue. Hərçənd ki, Rusiyadə iğtisadiyyat çe Ğərbi qıvoninə sanksion jitonoy, rublən bə dollari nisbətədə 20% erjon bıə, de məntiği əyo ğıyməton çe Azərbaycanisən vey boho bənin bıe. Çunki, Boku devləti iğtisadiyyat nə bənə Rusiya iğtisadiyyati ğəzinə çe sanksiyon jitonoy, nəən mənoti məzənnə bənə rubli ıştə ərzeşi 5 hissədə 1 hissə qin kardəşe. Respulikadə ərzaği ğıyməti de Ermənistani muğayisə kardeədə lap ocizanə qıley vəziyyət bə meydon beşedə. Məlum bedə ki, bı hamsuə məmləkətədə ərzaği ğıyməton nəinki boho bıənin, hətto bə ponə sori nisbətədə 2% erjon bıə.

Iştə ım təhlili bə peş, Nemət Əliyev Boku hokumətiku tələb kardedə ki, ıştəku ciqə peydo bıko, etiraf bıko ki, keşvəri iğtisadiyyat çe monopoliston zulmi jitonoy, əvon bənə zəle çe xalği xuni pesıpnidən, bəştə mənafe bə daxili istehsali inkişaf karde imkan dodənin, iğtisadiyyatşon çe xariciə idxaliku bə jidastiə vəziyyət eğandə. Jıqo inhisarə siyasəti nəticəy ki, hardəynə məhsulon daxili istehsal sorbəsor kam, çe xarico idxal anədə vey bedə. Bə Kemrukə Komitə doə məlumati əsasən, bə dəvardə sori nisbətədə ımsori iminə 4 manqədə mivə-tərəvəzə məhsulon bə məmləkət idxal 10% -sən vey ziyod bıə. Jıqo tendensiya co ərzağə məhsulon idxalədən muşahidə bedə.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments