Əbu-Ğurəyb nomo tanqədə İroni əsqəron muğavimət(Tənqeye Əbu-Ğurəyb filmiku i baxş).

taleshi radio 8 views
Səddam rejimi təcavuzkarə hərbiyon Hehri Şəmsi 1359-nə sori Şəhrivərə manqi 31 de həminə puçə xəyol ki i haftə mıddətədə karde bəznın Tehroni işğal bıkon de muxtəlifə canqiyə əbzaron iyən imkanaton bə İroni kişvər hevujə həmləon binoşon kardə.

Şəhrivərə manqi 31 İroni təğvimədə Muğəddəsə Mudafiə haftə binovrəy ki de həminə mınosibəti İroni muxtəlif vırəonədə məxsus mərasimon bərpo bedə.

Bəəs rejim 39 sor çimiku bənav de İroni tojə Nizumi məhv karde hədəfi ijən de istikboriyə kişvəron koməki vey qıvoninə canqi bə İron icburı kardeşe ki 8 sor dəvom peydoş kardə.

Səddam rejimi hərbion ım 8 sori mıddətədə çı istikboriyə kişvəron iyən Fars Dıyo hamsuyə ərəbə kişvəron koməkonku istifodəş karde.

8 sornə muğəddəsə mudafiə cərəyonədə bə dast omə təcrobəon sabitış kardə ki de həmmə problım-fişaron iyən mali cəhətiku bıhranon ijən bəbe de Xıdo koməki və bəy təvəkkul karde vositə çı deşmınon və dınyo ğəddorə hukuməton vədə muğavimət karde.

Add Comments