De Rəsuli-Əkrəmi(s) rehləti ruji mınosibəti

taleshi radio 2 views
Səfə manqi 28-ə ruj de Xıdovəndi ofəyə həmməysə barz iyən çı peyğombəron əğə bıə həzrət Muhəmmədi(s) rehləti ruji təsuduf kardedə.qıləy mığəddəsə vucud ki,Xıdovənde-Xalığ qırd aləmış bəy iyən bəçəy pokə itrəti xoto ofəyəşe.qıləy peyğombər ki,Xıdovənde-Həkim çandə kərə Kərimə-Ğıronədə ə həzrətış tarif kardə.çə həzrəti fəzilət iyən əzəməti həxədə ziyodə sıxanon mevcude.əmmo,İlahi oxonə peyğombər həzrəte Muhəmmədi(s) mısibəti əzəməti barədə ımi votey vəs kardedə ki,İmom Məhəmməd Bağır(ə) çə həzrəti həxədə sıxan votedə.joqo ki,qıləy rəvoyətədə ə həzrət jıqo hamyedə:”mən əsibu....hakəs bə qıləy mısibəti giriftor bıbu,çən bəpe ıştə mısibəti bə peyğombəri(s) nisbətədə bə yod ədno.çən,həyğətən çəy mısibət həmməysə dıjdə mısibəte”.....

Rəhməti Peyğombəri(s) ıştə conış çı həzrət Əli(ə) dastonədə bə aləmi ofəyə Xıdo təslimış karde. Əli(ə) hamyedə:”biəbi əntə və ummi ya Rəsuləllah!.....çımı mı-po bətı fədo bıbu.ha Xıdo-Rəsul ha! Bərosti ki,deştı maqi ə çi bıriyə be ki,de coqlə peyğombəron maqi nıbuvvət,ilahi hukmon iyən osmoniyə xəbəon bıriyə nıbe.ıştı maq məxsusi be tayinki,bə coqlə maqon təsəlliədə be və ıştı mardey umumi be.tosə ə həddi ki,həmməkəson iformədə botı matəmışon qəte və ehanə bə səbr kardey əmr iyən betovəti iyən nolə jıeyku nəhy kardey hamyə nıəbe,hukmən(ıştı firoğədə) çəşi arson sərçeşmə deştə ziyodə bəmə çəşon hışk əkardim və əzodorəti dard dayimiye.ım ahu-zor iyən beğəroləti ıştı firoğədə kame.əmmo,maqi oqordıney mumkin ni və əy dəf kardey nibəbe. çımı mı-po bətı fədo bıbu!əməni pərvərdıqori palu yodkə və hejo əməni bəştə yod biyə”.(Nəhcul-Bəlağə,xutbə 226).

Xatəmul-Ənbiya həzrəte Muhəmməd(s) bə çokətiyon bəşorətədə və bə hərəbaxtəti səmt hidoyətəkə,həmçinin çə həzrəti qiromiyə nəvə Həsən ibn Əli(ə) şəhodəti bə qırd....

İslomi azizə peyğombər(s) bə qırd dınyo qıləy komilə dinış bə ərməğon vardə.Amerkə fiki otağonku qıləyni bıə (Rew Research Center)Piyo Təhğiğat Mərkəz milodi 2010-ə sori  ıştə hisobotədə elonış kardə ki,İslomə din omə 20 sorədə çı Avropə həmməysə yolə din bəbe.

Holı-hozırədə mısılmınon veyni 55 qılə kişvərədə  jimon kardedə və çəvon cəmyət dayima ziyod bıə holədəy.bın holədə modern iyən muosirə cohiliyyət  de hevujə surəti bə İslomi zidd təbliğot bardedən və bə İslomi mığəddəsə dini ələyh de ziyodə şikili təhğır və ftiro ğandeydən.oxonə manqonədə ğərbi nəşriyyaton de bəyon iyən sıxani ozodəti bə islomi azizə rəhməti peyğombər həzrəte Muhəmmədi(s) mığəddəsə zoti iftiro iyən təhğıron ğandedən.milodi 2015-ə sori yanvarə manqədə fransə çarli-ebdo nəşriyyə ıştə iminə səyfədə  de “mı şarlim” mətləbi intişorədə İslomi-Peyğombəri(s) təhğırış kardəbe ki,ım həm de umum mısılmınon etırozi dimbədim ome...

Add Comments