Amerkə səçenədə dast dənoe iddoku Trampi tərəfdaron himoyədorəti dəvom kardedə.

taleshi radio 0 views
Bə İronperes sayti raporti əsos, Trampi tərəfdaron ım eteroz aksiya ımruj bə səçeni nəticə ereroz karde xoto Vaşinqtoniku bino və tosə ali məhkəmə vırə dəvom peydoş karde.

Cəmaət bə Trampi xətob jığo şuar dodən ki "boy iyən Amerkə çok kə", Tramp ıştən həm eterazonədə işterakış kardə be.

Bəzi işterkəkəyon de anti qullə libos iyən siloh eterazonədə ışterk kardeşone.

Im qıle holədəy ki Trampi muxalifon həm eterazonədə hestin və har ləzə daveon xətər hiss bıdə.

Tramp iddioş heste ki tojə prezident səçenədə ğeyri ğanuni koon iyən dast dəno bıəy və bə ali məhkəmə şikayətış bardə, və hol ım ki Amerkə mediaon Co Baydeni bənə səbarzə tərəf elanış karde.

Bəzi saytonədə həm Tramp iiyən Co Baydeni tərəfdaron miyono daveon bino beyku xəbə dodən.

Add Comments