Azərə manqi sıftəku Koronavirusi məhdudiyyəton icro kardey

taleshi radio 1 views
İronədə bo Koronavirusi pandemiyə vəy qəteyro,dı haftəynə məhdudiyyəton icro kardey beydə.

Add Comments