İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis qıləy terroristiyə həmlədə şəhid be.

taleshi radio 4 views
İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis Tehroni ətrofədə təşkil bıə qıləy terroristiyə həmlədə şəhid be.

Bə İroni mudafiə vəzarətxonə umumiyə rabitəon idarə raporti əsos, terrorçiyə amilon ımruj əsrə faxti bə İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis Muhsin Fəxrizodə maşini həmlə kardışone.

Bə İroni mudafiə vəzarətxonə elani əsos, Muhsin Fəxrizodəku muhafizə əkə qurup  iyən terrorçion miyono şiddətinə qullə ğande cərəyonədə İroni ım yolə alim zəxmin və bə noxəşxonə ovoştoniyey bıə.

Əmoo de təəssufi doktoron cəhd ım yolə əalimi coni nicot doeyro be nəticə mande və İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis Muhsin Fəxrizodə çand da sor bə İroni elmi inkişofi komək karde bəpeşt şəhid be.

Add Comments