Şəhid Muhsin Fəxrizodə ki be?

taleshi radio 11 views
İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis cumə ruji Tehroni ətrofədə təşkil bıə qıləy terroristiyə həmlədə şəhid be.
Im bərnomədə de İroni elitaon iyən alimon terror karde hədəfi oşno bıdəmon, boçi dışmon İroni elmi İnkişofiku tarseydə?

Add Comments