Bə şəhid Muhsin Fəxrizodə terrori bıə reaksiyəon -1

taleshi radio 5 views
Şəhid Muhsin Fəxrizodə de cinoyətkoron vositə terror kardey,bə informasiyə vositəon xəbə iminə titri boyis bıə.

İroni atomi yolə alim Şəhid Muhsin Fəxrizodə Cımə ruji əsri vaxti Dəmavəndi Absərd məntəğədə de terroriston qıləy suyi-ğəsdi vositə bə şəhodət məğami rəse.

Add Comments