Bə şəhid Muhsin Fəxrizodə terrori bıə reaksiyəon -3

taleshi radio 2 views
İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis cumə ruji Tehroni ətrofədə təşkil bıə qıləy terroristiyə həmlədə şəhid be.

Bə şəhid Muhsin Fəxrizodə terrori bıə reaksiyəon ijən dəvom kardeydə.

Add Comments