Amerkədə siyasi rısvoçiyəti, senatədə Trampi tərəfdaron iğtişoş.

taleshi radio 1 views
Trampi tərəfdaron bə Amerkə senat parlamenti həmlə karde bəpeşt ki çandə iğtişoşon bois bıə,.

Zinə eterazon iyən bə Amerkə senat parlamenti Donald Trampi tərəfdaron həmlə nəticədə 5 nəfər əcumlə qıləy jen kıştə bıən.

Xəbə omə ki Vaşiqton Disiədə bo əmniyət iyən stabileti şərayeti hozzı kardero Amerkə mudafiyə vəzarətxonə həm bə Fedral əmniyəti ğıvvon komək karde holədəy.

Amerkə prezident Donald Tramp, ım kişvərədə tojə səçeni nəticəonış həman iminnə rujiku ğəbul nıkardışe və ıştə tərəfdaronış bə xiyoboni eterozon dəvətış karde.

Çəy nəzəku prezident səçenədə demokraton tərəfo de hevujə surəti beğanunə hərəkəton iyən nəticədə dast dəno əncom bıə.

Add Comments