De dınyo şiəyon 1 minnə imomi vilodəti sorəqardışi mınosibəti təbrik.

taleshi radio 2 views
Imruj hicri ğəməri 1442-ə sori Rəcəbə manqi 13, miladi 2021 minnə sori Fevrali 25 iyən dınyo şiəyon 1-ə imom Həzrət Əmir Əl-Muminin(ə)-i milad ruji sorəqardışe.

Həzrət Əli(ə) Rəcəbə manqi 13 Xıdo kə, Kəbədə bə dınyo omedə.

Həmonə rujədə Kəbə divo Hətrəti əzizə inə Fatimə Binte Əsədi vədə oj be ta əv Ali(ə)-i bə dınyo vardero bə ım mığəddəsə vırə daxil bəbu.

Həzrət Əli(ə) nocıvonəti faxtiku İslami əzizə Peyğəmbər Həzrəte Muhəmməde Mustəfa(s) tono yol be.

Vilayət və İmoməti osmoni i minnə astovo, iminnə şəxsiyyət be ki bə İslam imonış vardə və Xıdo Rəsul(s) tərəfo islami dini təbliğ kardero həmmə mərhəlonədə de Pəyğombəri bə ico be, bənə Xıdo Rəsul(s) dust iyən koməkəkə.

İron İslam Respublika təğvimədə dınyo şiəyon 1 minnə İmomi viladəti sorqardımon, de dədə(pıə)on ruji nom  ğeyd bıə.

De dınyo şiəyon 1-nə İmomi moəku bıə əyyami həmzəman zinə şəviku İronədə bıə bəzi məçidon, huseyniyəon iyən məzhəbi vırəonədə məxsus mərasimon de səhiyyəvi porotokolon rioyəti bərpo be, həmçenin bə dədəon osəğande iyən bəvon ehtırom noe həm ın rujonədə bıə bərnamonku heste ki dəvom kardedə.

İron İslam Respublika Telerədyo tərəfo dınyo şiəyon 1-nə imom Həzrət Əmri-Əlmuminin(ə)-i milad ruji sorqardımoni bə həmmə mısılmonon, dınyo ozodtələbon iyən həmzıvonə tolışon xuxusi bə həmmə tolışə zəhmətəkəşə pıəon təbrik ərz kardıdəmon.

Add Comments