Polad Aslanovi ıştə məhkumiyyətədə İlham Əliyevış qınokar zıne

taleshi radio 4 views
Bə siyasi məhbus, “Xeberman.com” sayti sərredaktor Polad Aslanovi şikayəti Boku Apelyasiya məhkəmə diə kardəşe. Aslanovi 15 ruje ki, ənəharde elan kardəşe

Tağətış nıbe səbəbiku məhkəmədə  ıştə votemon nıştə vırədə ehandəşe. Bə çey əleyh bə nav doə ittihamon həmə rədd kardəşe, votəşe ki, ıştə jurnalistə fəaliyyətədə daima məmuron, həmən Devlətə Əmniyyətə Xidməti həmkaron rışvəxorə və ğeyri-ğanuniə hərəkəton, məxsusən çe zəvvaron bə ziyarət bardə şirkətonku rışvə tələbon ifşa karde, çey bə zindon dənoe əsasə səbəbone. Ey həmən əlavə kardəşe ki, “bə Prezident İlham Əliyevi 35 qılə məktub vığandəme. Əmo bə hiç qıley cəvob doəşon ni. Bəs əv bə şəhrıvandon müraciət kardedəbe ki, keşvərədə beğanunəti, məmuron ıştənbəsəti həxədə bey muraciət bıkardon. Bəs çiç bıe? İsət çey bə jıqo fakton pape nıbe ey nişon dodə ki,  çımonkuş xəbə heste. Jıqo koon sədə mandəkəs hejo İlham Əliyeve. Korrupsiya fakton faş kardə odəmon azadiku məhrum kardəkəsən əv ıştəne. Qirəm ənəharde nəticədə az ıştə jimoni çe dasto bıdom, bızınən ki, çımı ğatil İlham Əliyeve”.

Poladi jimoni həmro Qulmirə Aslanova bə Meydan TV məlumat doəşe ki, zindondə çe Poladi vəziyyət qone, doktoron çey səhhəti müayinə kardedənin. Penetisiarə Xidmət Poladi ənəhardə aksiya dəvunie bə nəzə sedəni, hərçənd ki, Ombudsman Aparati ım fakt təsdiğ kardəşe.

Vəkil Elçin Sadıqovi məhkəmədə votəşe ki, Polad Aslanov jurnalistə fəaliyyəti səbəbiku məhkum kardə bıə. Məhkəməku xahiş kardəşe ki, bey bəraət bıdo. Əmo Apelyasiya Məhkəmə navonə məhkəmə hokum ğıvvədə oqətəşe, Polad Aslanovi şikayət rədd kardəşe. Qulmirə Aslanova bəyon kardedə ki, bə Ali Məhkəmə kassasiya şikayət bəvğanden.

Polad Aslanov 2019-minə sori iyuni 12-ku zindonədəy. Dəvardə sori noyabrə manqi 16-ədə Boku Qonə Cinayəton Məhkəmə əv de bə devləti xəyanət maddə qınokar zınəşe,  bə 16 sornə zindonə cəzo məhkum kardəşe. Sərredaktor ım ittihami rədd kardedə, ıştə jurnalistə fəaliyyətədə devlətə məmuron rışvəxorəti ifşa karde səbəbiku bey bıhtonə cinayətə ko oj karde votedə.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio. 

Add Comments