İroni bə Avrasiya İğtisadi İttifağ daxil bıe foydəmandə cəhəton

taleshi radio 3 views
İroni İslamə Respublika Parlamenti sədr Məhəmməd Bağer Ğalebaf de Rusiya Devlətə Duma dəvəti Moskva səfəriku oqardə bəpeş bəyon kardışe ki, İroni bə Avrasiya İğtisadiə İttifağ daxil bıe nezə vaxtonədə bə jimon dəbəvarde

Bı barədə Farsnevvs Aqentiyyəti xəbə doəşe. Siyasi və iğtisadi təhlilqəron ısət ım nuə xəbə herı-hevuj şərh kardedən, ımi bo İroni diplomatiya yolə ğələbə, həmən çe Ğərbi, əsasən çe Amerika bə İroni əleyh bardə sanksiya və blokada siyasəti iflas hisob kardedən.

İroni Ticarət təşkilati sər direktor Bəhruz Ulfəti bə İRNA votəşe ki, Avrasiya ittifaği tərkibədə İroni molon kemriqə rusum bə sıfri nezə miğdarədə bəbe. Çe ım ittifaği uzv devləton məhsulon bə yəndı nişon doe ro, çe mayə manqi 18-ku tosə 21 Tehronədə Avrasiya ticari məhsulon numayişqah təşkil bəkarden.

Avrasiya İğtisadi İttifağ hələ ki, 5 məmləkəto – Rusiya, Ğəzəxıston, Belorus, Erməniston bə Ğırğızıstono ibarəte. Bəoməyonədə Uzbəkiston və Kuba devlətonən bı təşkilati daxil bıe niyyətşon heste. Təşkilati uzv məmləkəton arədə beviza rejim, vahid ticari və miqrasiya ğanunon mevcud bənine.

Bənə İroni bə 80 milyon cəmiyyətinə vıjori malik qıley keşvəri bə ım İttifaği uzv bıe bo ım devləton yolə iştisadiə əhəmiyyətış bəbe. İron və Rusiya ıştə istehsal kardə məhsulon həcmədə  dınyo navğədəmə 20 qılə devləton arədə ğəror qətedən. Əmo dəvardə sori ım 2 qılə devləti arədə ticari devriyyə cəmi 2,2 milyard dollar bıə. Bo muğayisə bıvotəmon ki, Rusiya de Turkiyə arədə ticarəti həcm dəvardə sori 26 milyard dollar bıe. Hejo iqlə ım fakt nişon dodə ki, İroni bə Avrasiya İttifağ daxil bıe çanədə yolə potensial hestışe, İroni hokuməti ım ğəror iqlə bo çey xalğı ne, həmən bo reqioni həmə keşvəron və bo çəvon əhali mənafe vey yolə əhəmiyyətış bəbe.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments