Prokurori bo Yunis Səfərovi umrinə zindonə cəzo tələb kardışe

taleshi radio 2 views
Martə manqi 30-minə ruji Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə Yunis Səfərov və həniən 11 nəfəri muhakimə iclasədə prokurori ıştə ittihamədə ehandışe ki, bə muttəhimon əleyh terror, odəm kışte, bə devlətə peqordımoni cəhd karde, ğeyri-ğanuni silah oğəte ittihamon məhkəmə istintaği nəticədə isbat be

Ey çe hakimiku piəşe ki, bo Yunis Səfərovi umrinə , bo diqər 9 nəfər muttəhimi isə 18 soriku tosə 20 sori zindonə cəzo bıbıro. Im muttəhimon restədə 2 nəfər- Anar Bağırov və Ağa Sərxaniən bəpe bəbi. Əmo polisə orğani həmkaron əvon kıştəşone.

Yunis Səfərov ki, 2018-minə sori iyulə manqədə Qəncə icra sərdar Elmar Vəliyev de qolulə jəşbe, məhkəmədə ıştə ım əməliku pəşimon nıbe etiraf kardəşe. Votışe ki, əmandə 11 nəfəri bı koədə nə qıley əlağə, nəən qıley qıno nişone. Səfərovi terror, devləti peqordımon təşkil karde və diqər ittihamonən təkzib kardəşe. Məhkəmə apreli 13-də dəvom bəkarde.

Çe ım məhkəmə iclasi maşkinə ruji muttəhimon ənəhardə aksiya dəvunie elan kardəşone. Bı barədə muttəhim Cəfər Zalovi jimoni həmro Qunay Zalova bə “Azadi radio” məlumat doəşe. Ey ğeyd kardəşe ki, Boku İstintağə Təcridxonə rəis Elnur İsmayılov de əvon vindemon kardəşe, bəvon məsləhət zınəşe ki, tosə məhkəmə hukmi ehande ım koy bino nıkon, çunki hakimi prokurori təklifi əvəz karde ixtiyar hestışe. De rəisi mukalimə bə peş  məhbuson bə ğəror omən ki, ım aksiya bə təxir eğandon.

Apreli 1-minə ruji həmonə məhkəmədə Azərbaycani İslamə Partiya sədri əvəz Hacı İlham Əliyevi və Mehman Rzayevi muhakimə dəvom kardəşe. “Maide.az” bə vəkilon votəyon istinadən xəbə doəşe ki, prokurori  bo Hacı İlhami 18 sor, bo Mehman Rzayevi 15 sornə zindonə cəzo bırie təklif doəşe.

Məhkəmə nubətinə iclas apreli 12-minə ruji bo saat 12 təyin kardəşone.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.  

 

Add Comments