Di Təsərrufati Vəzarətədə islahati nəticəon

taleshi radio 0 views
Çand sore ki, İlham Əliyev Respublikadə iqtisadi, siyasi islahaton barde həxədə bə cəmiyyəti məlumaton dodə, kanə məmuron de Avropa təhsilinə kadron əvəz kardedə

Bı muddətədə Prezident Adminstrasiya, Devlətə Əmniyyətə Xidməti, Daxili Koon Vəzarəti sərdaron və həniən xeyli barzə səlahiyyətinə məmuron Prezidenti bə istefa vığandışe,  bə çəvon vırə cıvonə  kadron təyin kardışe. Jəqo kadronədə qıleyən Di Təsərrufati tojə vəzir İnam Kərimove. Əv 3 sor bə nav bə ım vəzifə təyin bıə. “Teref.az” sayt nıvıştedə ki, bə har qıley vəzifədari fəaliyyəti ğıymət doe ro  3 sor kafi ğədərinə muddəte. Əmo sabiğ vəziri fəaliyyəti devrədə kom problemon hestbebu, İmanovi 3 sornə vəzirəti vaxtədən həmonə problemon dəvomin bıən. Isətən fermeron zəminon çəvon dasto sedən, çəvon fəaliyyəti de har vasitə məhdud kardedən, bə çəvon kaştekoə zəminon vaxtədə ov rosnidənin, devləti tərəfo bo di təsərrufati inkişafi ro co bıə subsidiyaon bəvon dodənin.

Sosialə şəbəkəonədə muntəzəm jıqo fermeron bə Prezidenti rayon məmuron ıştənbəsə hərəkəton, fermeron huğuğon de har vasitə darışte barədə muraciəton rast ome mumkune. Jəqo zəmin kaştə fermeronədə qıleyən Cəlilobod rayoni əji Nemət İmanove. Əv rayoni mərkəziku 40 kilometr diəro, bə İroni marzi nez qıley diədə jidə. Diy bekorə əjionədə çand kəs bə ko peqətəşe, zəmin kaştəşe, məhsul perosniəşe. Əmo çand vaxte ki, devləti bəvon vəd kardə subsidiya se zınedəni. Bə prezidenti, Di Təssərufati vəzarəti və həniən əlağədarə təşkilaton  çand bəjəm şikat kardəşe, nəinki bey həmonə vəsait doəşon ni, hətto rayoni polisi 2 kərə əv bə zindon dəğandəşe. Isət Nemət İmanov mandə naəloc. Iştə bə ko peqətə həmdivoşon zəhmətə puli doe imkanədə ni, bo məhsuli perosnie ro, kubrə, dəvocat se ro maddi vəsaitış ni. Çey, həmən bənə bey çand həzo di zəhmətkəşon jıqo ocizanə vəziyyəti əsasə qınokar Boku hokuməti bə əhali problemon munasibətədə bardə biqonə siyasəte.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments