Qəncə məhbusonədə 2 kəsi ənəhardə aksiya bino kardəşe

taleshi radio 2 views
Qəncə məhbuson muhakimə hələ orəxəni. Prokurori Yunis Səfərov bə umrinə, əmandə 10 nəfər bə 18 soriku tosə 20 sornə zindonə cəzo məhkum karde piəşe. Həmonə məhbusonədə 2 nəfər, Firudin Zeynalov və Mahir Əzizovi apreli 19-minə rujiku Boku İstintağə Təcridxonədə ənəhardə aksiya bino kardəşone.

Firudin Zeynalovi bə ictimaiyyəti ıştə muraciət vığandəşe. “Azadlıq.info” dərc kardə həmonə sənədədə əv nıvıştedə ki, hələ Yunis Səfərovi Qəncə icra sərdar de qolulə jeku 1 sor bə nav əv zindonədə nıştedəbe. Bə səbəb ki, ey quya 2017-minə sori Aşura ruji Qəncə şəhəri İmomzodə ziyarətqohədə de polison vağeə bıə ixtilafədə iştirak kardəşebən. Həmonə hadisəku 1 həftə bədiqə polison əv dastqir kardəşonbe, məhkəmə əv cərimə kardəşbe. Əmo polison əv azad nıkardəşonbe, bo ey bı səfə de xuliğanəti və bə polisi muğavimətə maddəon cinayətə ko bino kardəşonbe. Zeynalov muraciəti dəvomədə nıvıştedə ki, “2018-minə sori iyuli 3-ədə Yunisi məlum hərəkəti vaxti az istintaği təcridxonədə bim. İyuli 14-də Sər Prokuratura həmkaron bə təcridxonə omin , mınşon bə Qəncə şəhəri icra sərdar Vəliyevi əleyh sui-ğəsdədə ittiham kardışone”. Prokurori bo Firudin Zeynalovi 19 sorinə zindonə cəzo təklif kardəşe.

Məhbus Mahir Əzizoviən bə ənəhardə tədbiri dast ğandəşe, de  20 sornə zindonə cəzo təhdid bedə. Əv ıştən huğuğşunase, dıroz muddət Moskvadə jiə, əyo de Yunisi oşnoətiş bıə. Bı səbəb əvşonən bə ım cinayəti umjən kardə. Çey hiç qıley qıno nişe, Qəncə şəhərədə vağeə bıə həmonə hadisəonədə hiç qıley iştirak və əlağəş bıə ni.

Penitisiarə Xidmət çəvon ənəhardə aksiya həxədə məlumat doeku imtina kardəşe.

Aprelə manqi 25-minə ruji  6 numrəninə Koloniyadə 10 nəfər məhbusi ıştə damaron bıriəşone. De ım vasitə əvon bə koloniya rəhbəriyyəti ıştənbəsə və ğeyri-insonə hərəkəton ıştə etiraz bəyon kardəşone. Im xəbə huğuğə mudafiəkar Rufət Səfərovi deştə Feyzbuk səhifə vasitə bə ictimaiyyəti məlum kardəşe.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.      

 

Add Comments