De “Tərtər hadisə” əlağədar Bə İşqəncəon Əleyh Umumdınyo Təşkilati bəyonat doəşe

taleshi radio 3 views
2017-minə sori mayədə Boku hokuməti Tərtər rayoni hərbi qarnizon, həmən mulki əhali arədə de “bə vətəni xəyanət” ittihami xeyli odəm dastqir kardışe

De ım cinayətə koy əlağədar tosə 1 həzo nəfər bə istintağ cəlb bıe, çəvonədə 78 nəfər 12 soriku tosə 20 sori bə zindonə cəzo məhkum kardışone. İstintaği vaxti əvon bə dəhşətinə işqəncəon məruz mandin, 11 nəfəri ım əzobon nəticədə ıştə jimon qin kardışe. Huğuğə mudafiəkar Oqtay Quləliyev jıqo huğuğə darıştəyə fakton bə ictimaiyyəti rosnie cəhd kardışe, əmo əv bə avtomobilə ğəzo məruz mande, tosə ısət hələən komədəy.

Azərbaycanə Respublikadə jıqo repressiya və işqəncəon hələən dəvom karde dınyo ictimaiyyəti norohət kardedə, bı səbəbən Bə İşqəncəon Əliyh Umumdınyo Təşkilati de Tərtəri hadisə əlağədar bəyanat doəşe, çe Azərbaycanə Respublika hokuməti və huğuğə muhafizə orğanon bə əhali divon qətə əməlon məhkum kardəşe, çəvon vədə tələb noəşe ki, bə muttəhimon ğeyri-insonə işqəncəon doə, və əvoni kıştə əməlonədə qınokar bıə odəmon bə məsuliyyət cəlb bıko, bə ım koy ğıbonon bəraət bıdo, bə çəvon xeyzonon kompensasiya avjor bıko, de ım koy əlağədar tosə ısət zindonədə mandə şəxson miğdar və çəvon dəğandə vırəon barədə bə cəmiyyəti məlumat bıdo, çimi bəpeş bə məhbuson işqəncə doə əməloku dast bıkəşo.

Bə “Azadlıq.info” sayti doə informasiya əsasən bə Tərtər hadisə məhbuson şiddətinə işqəncəon doə, çəvonədə 11 nəfəri kıştə əmələdə rol bıə hərbiəvononədə 3 nəfər dıminə Ğərəboği canqədə iştiraki qorə  Prezident İlham Əliyevi  de medalon təltif kardəşe. Əlavən vote lozime ki, Tərtər Hərbiə Məhkəmə, bə odəmi marde səbəb bıə işqəncə əməlonədə iştiraki qorə həmonə hərbiəvononən daxil 5 nəfər bə 5-6 sori muddət həbs cəzo məhkum kardəşbe. Əmo kam muddəti bəpeş əvon çe zindono azad,   və hərbiədə bəştə vəzifə bərpo kardəşonebən.  Im ğatilon bı curə himayə Azərbaycanə Respublikadə huğuğ və məhkəmə sistemi çanədə bərbod vəziyyətədə bıe nişon dodə.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo , tolışi radio.

Add Comments