Ysraýyl güýçleri şu ýyl Iordan derýasynyň günbatar kenarynda azyndan 30 palestinalyny öldürdi

türkmen radıosy 1 views
Ysraýyl regimi basyp alnan Iordan derýasynyň günbatar kenaryndaky birnäçe şäherde palestinalylary gysýar. Palestinliler regimiň , Jenin bosgun düşelgesine onlarça watandaşynyň öldürilen ýa-da ýaralanan hüjümine gaharlandylar.

Palestina Gyzyl ýarymaýy, Nablusyň günortasyndaky Beita şäherinde 54 adamyň ýaralanandygyny habar berdi.Yaralanmalara , göz ýaşardyjy gaz we rezin oklar sebäp boldy diýilýär. Ysraýyl güýçleri düýn Ysraýyl güýçleri tarapyndan öldürilen adamyň jaýlanyş dabarasyndan soň al-Kudsyň demirgazygyndaky al-Ram şäherinde palestinalylary nyşana aldylar. Şuňa meňzeş hüjümler Beýt Ummarda, Beýt Dajanda we Kafr Kaddumda-da habar berildi. Bu aralykda, müňlerçe palestinaly al-Kudsdaky Al-Aqsa metjidiniň golaýynda  regimiň Jenin bosgun düşelgesine eden hüjümini ýazgarmak üçin demonstrasiýa geçirdiler. Bu, soňky dokuz palestinalynyň ölmegine we başga-da köp adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan iň ganly hüjüm boldy. Beýleki bir palestinaly Ysraýylyň al-ramda ot almagy netijesinde öldi, Günbatar Şeriýada Ysraýyl güýçleri tarapyndan öldürilen palestinalylaryň sany 30-a ýetdi.

Add Comments