mohammad motamedi cikin wakensa mai taken yanzu da za ki tafi